952- Systems Analysis and Design (SAD)

  1. gCal952    تقویم آموزشی دانشگاه در ترم 952
  2. 952- gTimes    برنامه حضور من در ترم 952
  3. 952- IDE, Tools Standard Versions    ورژنهای استاندارد ترم
  4. 952-SAD-Tentative Schedule    سرفصلهای درس و برنامه زمانی دقیق کلاسها
  5. 952-SAD-Principles   اصول و قوانین درس در ترم جاری
  6. 952-SAD-Suggested ISs     لیست پروژه های پیشنهادی درس در ترم جاری
  7. 952-SAD-Sample Project Barom-draft     نمونه بارم بندی پروژه پایانی – نهایی نشده
  8. 952-SAD-preFinals   پیش نمرات درس