952

952 my courses

952- Software Engineering Lab (SELab)

 1. gCal952    تقویم آموزشی دانشگاه در ترم 952
 2. 952- gTimes    برنامه حضور من در ترم 952
 3. 952- IDE, Tools Standard Versions    ورژنهای استاندارد ترم
 4. 952-SAD-Tentative Schedule    سرفصلهای درس و برنامه زمانی دقیق کلاسها
 5. 952-SAD-Suggested ISs     لیست پروژه های پیشنهادی درس در ترم جاری
 6. 952-SAD-Sample Project Barom-draft     نمونه بارم بندی پروژه پایانی – نهایی نشده

952- Systems Analysis and Design (SAD)

 1. gCal952    تقویم آموزشی دانشگاه در ترم 952
 2. 952- gTimes    برنامه حضور من در ترم 952
 3. 952- IDE, Tools Standard Versions    ورژنهای استاندارد ترم
 4. 952-SAD-Tentative Schedule    سرفصلهای درس و برنامه زمانی دقیق کلاسها
 5. 952-SAD-Principles   اصول و قوانین درس در ترم جاری
 6. 952-SAD-Suggested ISs     لیست پروژه های پیشنهادی درس در ترم جاری
 7. 952-SAD-Sample Project Barom-draft     نمونه بارم بندی پروژه پایانی – نهایی نشده
 8. 952-SAD-preFinals   پیش نمرات درس